Het online sportplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Geef jij sport een stem?

maandag 19 maart 2018

Hecht jij aan sport en gezondheid in de gemeente Oldebroek? En ben jij benieuwd wat de plannen zijn van de lokale partijen voordat jij je stem geeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart? Wij hebben de passages voor sport uit de verschillende verkiezingsprogramma's voor je op een rijtje gezet.

VIDEO NOC*NSF: Sport, het middel voor een kerngezonde samenleving


Wat zeggen de lokale partijen over sport in hun verkiezingsprogramma’s op hun website?


ABO

Duidelijk is dat sporten, in al zijn facetten, heel belangrijk is voor jong en oud. Ook overgewicht is een groot probleem. Naast de lichamelijke ontwikkeling zorgen met name sportverenigingen ook voor de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het aanleren van normen en waarden gebeurt tegenwoordig voor een groot deel bij de sportclubs. Daarmee zijn verenigingen belangrijk voor onze samenleving.

Daarom vindt Algemeen Belang Oldebroek het heel belangrijk dat er veel aandacht is voor de sport. Dat mensen zelf kunnen sporten en dat verenigingen de sporten kunnen organiseren. De gemeente kan dit onderschrijven door bijvoorbeeld sportverenigingen vrij te stellen van het betalen van Onroerend Zaak Belasting.

Accommodaties
Het zal duidelijk zijn dat sportverenigingen over voldoende accommodaties beschikken. Daar is momenteel duidelijk een tekort aan. Omdat één en ander betaalbaar moet blijven voor de gemeente zullen de investeringen in overeenstemming behoren te zijn met het aantal leden van de individuele sportclubs. De sportverenigingen
zullen echter in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor de accommodatie moeten nemen.

De gemeente kan daarbij in tweede instantie helpen. Het zal duidelijk zijn dat het ontwikkelen van een groot hippisch centrum (zonder dat alle rijverenigingen daar achter staan) geen taak is voor de gemeente. Zoals bekend moeten verenigingen Onroerend Zaak Belasting (OZB) betalen. De gelden, die aan deze belasting betaald moeten worden, kunnen daardoor niet ingezet worden voor het eigenlijke doel, de sportbevordering. Wij pleiten er dan ook voor om de OZB voor sportverenigingen en andere niet commerciële instellingen af te schaffen.


CDA

Oldebroek is een sportieve gemeente. De vele vrijwilligers die het sportleven mogelijk maken, verdienen onze steun en waardering. In de komende periode willen wij een balans bereiken in de financiering tussen sport en cultuur. Graag zouden we het bewegen onder de jeugd willen stimuleren door de formatie van de combinatiefunctionarissen uit te breiden. Deze professionals richten zich op het versterken van het bewegingsonderwijs en het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. Daarnaast zoeken zij naar mogelijkheden om de sportverenigingen te versterken. Elke basisschool in de gemeente Oldebroek bieden wij extra gymlessen aan die gegeven gaan worden door deze combinatiefunctionarissen.


Christenunie

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:
- Kinderen uit gezinnen in armoede in Oldebroek kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas) korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen, sport en bibliotheken. De gemeente houdt hier passend beleid voor.
- Het stimuleren van jong en oud om in beweging te komen, o.a. in samenwerking met sportverenigingen www.goedbezigoldebroek.nl
- Evenementen in Oldebroek moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).

Gebouwen en sportvelden
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.
In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:
De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.


D66

Heel veel inwoners van Oldebroek zijn lid van een (sport)vereniging. Daarmee vormen zij het cement van de lokale samenleving. Meer nog dan 'Oldebroek voor Mekaar' zijn zij het instrument om de onderlinge samenhang te versterken. Bij problemen moeten zij een beroep op (tijdelijke) ondersteuning bij de gemeente kunnen doen. Niet met persé meteen met geld, maar wel met kennis en expertise. D66 vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar is terughoudend op het gebied van financiering van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud, beheer en exploitatie. Dat hoort thuis bij de verenigingen zelf. Eventueel kan de gemeente wel ondersteunen met incidentele bijdragen of zachte leningen bij grote investeringen. D66 heeft niet alleen oog voor de in verenigingsverband uitgeoefende sporten, maar ook voor de sporters die individueel of in groepsverband in de openbare ruimte bewegen, zoals hardlopers, wielrenners, bootcampers etc. Ook voor hen moet de leefomgeving mogelijkheden bieden om veilig te kunnen bewegen.

Gemeentelijk bezit dient dan ook bij voorkeur vermeden te worden. De verzelfstandiging en overdracht van het beheer aan Sportfondsen van het zwembad is een goed voorbeeld, dat navolging verdient voor ander gemeentelijk bezit, zoals de Erica Terpstra hal. Accommodaties die niet meer gebruikt worden dienen verkocht te worden, zodat nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Gemeentelijke subsidies aan verenigingen dienen transparant te zijn en niet verstopt in goedkope huurcontracten van accommodaties. Huurprijzen dienen economisch verantwoord te zijn. De verdeling van de gemeentelijke sport subsidies dient zo vorm gegeven te zijn dat alle sportverenigingen daarvan in gelijke mate van profiteren. Subsidiëring is uitsluitend voorbehouden aan amateur/recreatieve sport. (semi)beroeps sporters zijn hier van uitgesloten. Accommodaties dienen bij voorkeur multifunctioneel te zijn, zodat de bezetting en gebruik optimaal kan zijn. Hiertoe hoort uitdrukkelijk ook het optimaal benutten van sportaccommodaties door daluren op te vullen. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties.

D66 wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van de openbare ruimte gebruik te maken. Sport wordt door sportverenigingen in de regel op diverse niveaus aangeboden en zowel competitief als meer recreatief georganiseerd voor leden. D66 is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Vrijwilligers zijn voor deze verenigingen onmisbaar.

Onze voorstellen voor de komende jaren
- D66 wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden en vooral aan voldoende veilige, schone plekken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.
- D66 ziet het gebruik van groen door sportprofessionals om met activiteiten als bootcamps en looptrainingen inwoners te begeleiden als wenselijke vormen van nieuw ondernemerschap, dat aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders.
- D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren voor iedereen in de gemeente; bewoners, jongeren, ouderen, werknemers, bezoekers, etc.
- D66 stimuleert bij nieuw- en verbouw de multifunctionaliteit van accommodaties en het integrale denken in functies en doelgroepen, waardoor blijvend op de (veranderende) vraag van de bewoners kan worden ingespeeld.
- Het zou leuk zijn om vrijwilligers als deze als blijk van waardering voor hun inzet bij sportverenigingen eens per jaar te bedanken door een speciale dag voor hen te organiseren.
- D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken.


PVDA
(Geen concrete uitingen over sport op de website, wel in hun folder)
“Sport staat voor mij centraal in een gezonde samenleving. Al op de basisschool moet hiervoor veel aandacht zijn. Schoolzwemmen moet bijvoorbeeld een nieuwe impuls krijgen. Verder verdienen onze sportverenigingen steun. Zeker nu het economisch beter gaat. Er is werk aan de winkel. Verenigingen zitten te springen om mensen. Voor het bijhouden van hun website, het onderhouden van het sportpark, het opknappen van de speeltuin of het clubgebouw of het doen van de boekhouding. Mensen zonder werk moeten dit soort bijdragen aan de samenleving kunnen leveren met behoud van uitkering.”


SGP

Sport De SGP ziet de positieve kanten van sport. We willen deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wordt zondagssport afgewezen. De SGP vindt het positief dat gemeentelijke sportvoorzieningen zelfstandig worden gemaakt.

Concreet:
• Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen;
• Faciliteren van breedtesport; “Goed bezig” is hierin een belangrijke partner voor de gemeente;
• Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen;
• Het sportaanbod toegankelijk houden/maken voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met beperkte financiële mogelijkheden;
• Geen sportevenementen op de zondag.


VVD

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.

¨ Wij hebben een grote variëteit aan verenigingen en accommodaties. Wij vinden het vooral voor kinderen belangrijk dat ze kunnen sporten. Sport en cultuur geven inhoud aan de samenleving waardoor innovatiekracht en creativiteit orden gestimuleerd.
o De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van sport, kunst en cultuur.
o De cultuursector moet meer op eigen benen staan en zich voor financiering nog meer dan nu richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. Gemeentelijke subsidie heeft niet de voorkeur.
o Aan de gebruikers van sportvoorzieningen mag een evenredige bijdrage worden gevraagd.
o Waar sport subsidies worden gegeven moeten deze vooral gericht zijn op de jeugd.

¨ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.

Recente nieuwsitems